Želite živjeti po svom? Inspirirajte se →
Sve za kupaonicu do 15% jeftinije | Uštedite već danas →
5 € za vasRegistracijaPrijavaKošaricaMenu

Uvjeti poslovanja

Uvjeti vrijede do 23. listopada 2023.
Aktualni uvjeti poslovanja

BONAMI.CZ, a.s.

Sjedište društva: Újezd 450/40, Prag 1
Identifikacijski broj (ID) društva: 242 30 111
Registriran u Trgovačkom registru koji se vodi kod Općinskog suda u Pragu, dio B, 18575

za prodaju robe putem on-line trgovine na www.bonami.hr
1. Uvodne odredbe
1.1.   Ovi Uvjeti poslovanja („UP“) društva BONAMI.CZ a.s., sa sjedištem na adresi Újezd 450/40, Prag 1, ID društva: 242 30 111, upisanog u Trgovački registar kojeg vodi Općinski sud u Pragu, B 18575 ("Prodavatelj") reguliraju međusobna prava i obveze stranaka u svezi ili na temelju ugovora o kupoprodaji ("Ugovor o kupoprodaji") sklopljenog između Prodavatelja i druge fizičke ili pravne osobe ("Kupac") putem prodavateljeve on-line trgovine. On-line trgovinom upravlja Prodavatelj na web stranici www.bonami.cz putem web sučelja („Web shop sučelje“).

1.2.   Nadalje, Uvjeti poslovanja reguliraju prava i obveze stranaka tijekom korištenja prodavateljeve web stranice www.bonami.cz ("Web stranica") i druge povezane pravne odnose. Uvjeti poslovanja ne primjenjuju se na slučajeve kada pojedinac koji želi kupiti robu od Prodavatelja djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti prilikom naručivanja robe.

1.3.   Kupoprodajnim ugovorom mogu se ugovoriti odredbe različite od odredbi propisanih ovim Uvjetima Poslovanja. Odredba ugovorena Kupoprodajnim ugovorom ima prednost nad odredbama ovih Uvjeta poslovanja.

1.4.   Odredbe Uvjeta poslodavanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji i Uvjeti poslovanja sastavljeni su na češkom i hrvatskom jeziku. Ugovor o kupoprodaji može se sklopiti na hrvatskom jeziku.

1.5.   Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta poslovanja. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze nastale tijekom važenja prethodnih verzija Uvjeta poslovanja.

1.6.   Pitanja koja nisu regulirana Ugovorom o kupoprodaji odnosno Uvjetima poslovanja, uređena su propisima Češke Republike kao mjerodavnim pravom, a posebno Zakonom br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu “ Građanski zakonik“). Ako je Kupac potrošač i ima boravište u Republici Hrvatskoj, Kupac prima na znanje da ne može biti lišen zaštite na koju ima pravo po Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14., 110/15., 14/19.; dalje: Zakon o zaštiti potrošača) i drugim zakonima kojima se štite potrošači, a koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
2. Korisnički račun
2.1.   Na temelju registracije Kupca na Web stranici, Kupac je obaviješten o novoobjavljenim proizvodima pomoću povremenih e-mail poruka čiji primitak može otkazati na svom korisničkom računu ili klikom na odgovarajuću vezu u svakoj poruci e-pošte. Prodavatelj nema obvezu slati ove e-mail poruke svim Kupcima.

2.2.   Iz svog korisničkog sučelja Kupac može naručiti proizvode ("Korisnički račun"). Kupac proizvode može naručiti i bez registracije izravno putem Web shop sučelja.

2.3.   Nakon registracije na Web stranici i tijekom naručivanja robe, Kupac je dužan navesti sve detalje točno i ispravno. Kupac je dužan ažurirati sve detalje naznačene u Korisničkom računu ukoliko dođe do promjene istih. Pojedinosti koje je Kupac naveo na Korisničkom računu i tijekom naručivanja robe Prodavatelj će smatrati ispravnima.

2.4.   Pristup Korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivim sve podatke potrebne za pristup svom Korisničkom računu i potvrđuje da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu povredu ove obveze od strane Kupca.

2.5.   Kupac nije ovlašten dopustiti trećim osobama da koriste Korisnički račun.

2.6.   Prodavatelj može otkazati Korisnički račun, posebno ako Kupac nije koristio svoj Korisnički račun dulje vrijeme, kao i u situaciji kada Kupac krši svoje obveze prema Ugovoru o kupoprodaji (uključujući Uvjete poslovanja).

2.7.   Kupac prima na znanje da Korisnički račun nije dostupan cijelo vrijeme, posebno u pogledu potrebnog održavanja Prodavateljeve hardverske i softverske opreme ili bilo kojeg potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme treće strane.
3. Sklapanje Kupoprodajnog ugovora
3.1.   Web shop sučelje sadrži obavijesti o robi koju Prodavatelj nudi na prodaju, uključujući cijene te robe. Cijene robe naznačene su s porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Obavijesti o robi i cijenama robe ostaju na snazi za cijelo vrijeme za koje su prikazane na Web shop sučelju te do kraja vremenski ograničene kampanje pod uvjetom da je dotična roba bila dio takve kampanje. Ova odredba ne ograničava Prodavateljevu mogućnost sklapanja Ugovora o kupoprodaji pod pojedinačno dogovorenim uvjetima. Sve obavijesti za robu koje se nalaze na Web shop sučelju neobvezujuće su te Prodavatelj nije obvezan sklopiti Ugovor o kupnji u svezi s tom robom. Članak 1732. (2) Građanskog zakonika ne primjenjuje se.

3.2.   Web shop sučelje sadrži informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i dostavom robe. Informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i dostavom robe naznačene u Web shop sučelju vrijede samo ako se roba isporučuje u Hrvatsku.

3.3.   Da bi naručio robu, Kupac mora ispuniti obrazac za narudžbu na Web shop sučelju. Obrazac za narudžbu sadrži, posebno, podatke o:

3.3.1.    naručenoj robi (Kupac naručenu robu „ubacuje“ u elektroničku košaricu na Web shop sučelju);
3.3.2.    načinu plaćanja kupoprodajne cijene za robu, detaljima o potrebnom načinu isporuke naručene robe; i
3.3.3.    troškovima povezanim s dostavom robe (zajedno nazvano: "Narudžbenica").

3.4.   Prije slanja Narudžbenice Prodavatelju, Kupac može provjeriti i promijeniti pojedinosti koje je unio u Narudžbenicu, s obzirom na mogućnost Kupca da identificira i ispravi sve pogreške koje se pojave tijekom unošenja detalja u Narudžbenicu. Kupac će poslati Narudžbenicu Prodavatelju klikom na gumb „Dovrši i plati“ ili „Naruči“. Prodavatelj će smatrati da su detalji navedeni u Narudžbenici točni. Odmah nakon primitka Narudžbenice, Prodavatelj će Kupcu potvrditi primitak putem elektroničke pošte, na adresu elektroničke pošte Kupca koja je naznačena u Korisničkom sučelju ili u Narudžbenici ("E-mail adresa Kupca").

3.5.   Ovisno o detaljima Narudžbenice (količina robe, iznos narudžbe, predviđeni troškovi prijevoza), Prodavatelj je uvijek ovlašten zatražiti od Kupca da dodatno potvrdi narudžbenicu (na primjer, pisano ili putem telefona).

3.6.   Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca uspostavljen je po dostavi potvrde o prihvaćanju Narudžbenice koju Prodavatelj šalje Kupcu putem elektroničke pošte, na E-mail adresu Kupca.

3.7.   Kupac prima na znanje da Prodavatelj nije obvezan sklopiti Ugovor o kupoprodaji, posebno s pojedincima koji su povrijedili svoje bitne obveze prema Prodavatelju. 3.8. Kupac je suglasan s upotrebom daljinskih komunikacijskih sredstava prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Troškove koje Kupac ima prilikom korištenja daljinskih komunikacijskih sredstava u vezi sa sklapanjem Ugovora o kupoprodaji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam Kupac.
4. Cijena robe i uvjeti plaćanja
4.1.   Cijenu robe i sve troškove povezane s dostavom robe u skladu s Ugovorom o kupoprodaji, Kupac može platiti Prodavatelju na bilo koji način ponuđen u obrascu za narudžbu, osim ako Prodavatelj ne nudi druge načine plaćanja.

4.2.   Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je također dužan Prodavatelju platiti i troškove povezane s pakiranjem i dostavom robe u dogovorenim količinama. Ako izričito nije drugačije naznačeno, troškovi povezani s dostavom robe uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

4.3.   . U slučaju ugovaranja plaćanja po pouzeću, kupoprodajna cijena dospijeva na naplatu po preuzimanju robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena dospijeva na naplatu u roku od 3 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

4.4.   Ako se vrši bezgotovinsko plaćanje, obveza Kupca da plati kupoprodajnu cijenu izvršena je nakon što je odgovarajuća uplata odnosno iznos kupoprodajne cijene vidljiv na račun Prodavatelja.

4.5.   U slučaju da Kupac propusti dodatno potvrditi Narudžbenicu (članak 3.5.), Prodavatelj ima pravo zatražiti plaćanje cijele Kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu. Članak 2119. (1) Građanskog zakonika ne primjenjuje se.

4.6.   Popusti koje Prodavatelj daje Kupcu na cijenu robe ne mogu se međusobno kombinirati.

4.7.   Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to predviđeno općim obvezujućim propisima, Prodavatelj će Kupcu izdati porezni dokument – račun za uplate izvršene na temelju Ugovora o kupoprodaji. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument – račun Prodavatelj će izdati Kupcu nakon isporuke robe i dostaviti ga u elektroničkom obliku na E-mail adresu Kupca.

4.8.   Sukladno Zakonu o evidenciji prodaje (…) Prodavatelj je dužan izdati potvrdu Kupcu. Istodobno, Prodavatelj je obvezan registrirati svaku prihvaćenu prodaju i to kod porezne uprave on-line, a ako dođe do tehničkog prekida, najkasnije u roku od 48 sati.

4.9.   Izvorna cijena (obično prikazana na web stranici kao precrtana cijena) predstavlja najnižu cijenu u zadnjih 30 dana prije sniženja cijene po kojoj je roba/usluga/licenca (u daljnjem tekstu "Roba") prodavana na Bonami e-shopu. Izračun izvorne cijene ne uzima u obzir pojedinačna sniženja cijena i sniženja cijena koja nisu izravno uključena u trenutnu prodajnu cijenu Robe (tj. ne daju se automatski i univerzalno). Izvorna cijena kao takva ostaje važeća čak i ako je roba snižena nekoliko puta uzastopno u kraćem vremenskom razdoblju, a najviše 180 dana.
5. Raskid kupoprodajnog ugovora
5.1.   Kupac potvrđuje da je upoznat s odredbom članka 1837. Građanskog zakonika, odnosno članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, ovisno koje odredbe primjenjive, kojima je istovjetno određeno da Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji u slučajevima isporuke robe koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu, isporuke lako pokvarljive robe ili robe kojoj brzo istječe rok uporabe, isporuke zapečaćene roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave te isporuke zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

5.2.   Osim slučajeva iz točke 5.1 ili drugih slučajeva kada nije moguće koristiti raskid Ugovora o kupoprodaji, Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovora o kupoprodaji u skladu s Odjeljkom 1829 (1) Građanskog zakonika odnosno u skladu s člancima 72. do 79 . Zakona o zaštiti potrošača u roku od četrnaest (14) dana od dana kada je roba predana Kupcu u posjed; razdoblje će se produžiti na 365 dana, podložno uvjetima i odredbama navedenim u Prodavateljevom Postupku podnošenja prigovora; ako je predmet Ugovora o kupoprodaji isporuka nekoliko vrsta ili dijelova robe, rok za raskid Ugovora počinje teći od datuma preuzimanja zadnje pošiljke robe.

5.3.   U slučaju raskida Ugovora o kupoprodaji sukladno odredbama članka 5.2. ovih Uvjeta, Ugovor o kupoprodaji kao da se nije niti sklopio. Kupac potvrđuje da je upoznat s time da ukoliko je roba koju je Kupac vratio oštećena, istrošena ili djelomično upotrebljavana da Prodavatelj ima pravo na naknadu štete od Kupaca koja mu je time nastala. Prodavatelj je ovlašten prebiti iznos naknade štete koja mu je nastala s iznosom kupoprodajne cijene koju je dužan vratiti Kupcu s obzirom na raskid ugovora.

5.4.   Sva druga prava i obveze stranaka povezana s raskidom Ugovora o kupoprodaji, u skladu s člankom 5.2. ovih Uvjeta poslovanja regulirani su Prodavateljevim Postupkom podnošenja prigovora.

5.5.   Dok Kupac ne preuzme robu, Prodavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji. U tom slučaju, Prodavatelj će Kupcu vratiti plaćenu kupoprodajnu cijenu, bez odgode, prijenosom sredstava na račun koji odredi Kupac.

5.6.   Ako je Kupcu pružen dar zajedno s robom, između Prodavatelja i Kupca sklopljen je ugovor o darovanju uz uvjet da se isti raskida, ako Kupac raskine Ugovor o kupoprodaji. U potonjem slučaju Kupac je dužan Prodavatelju vratiti dar koji mu je dostavljen uz robu.
6. Prijevoz i dostava robe
6.1.   Način dostave robe odredit će Prodavatelj, ako nije drugačije predviđeno Ugovorom o kupoprodaji. Ako je način dostave i prijevoza robe dogovoren na temelju zahtjeva Kupca, Kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s tim načinom dostave i prijevoza.

6.2.   Ako je Prodavatelj dužan dostaviti robu na mjesto koje je Kupac odredio u Narudžbenici sukladno Ugovoru o kupoprodaji, Kupac je dužan preuzeti robu po dostavi. Ako Kupac ne preuzme robu po dostavi, Prodavatelj je ovlašten raskinuti Ugovor o kupoprodaji.

6.3.   Ako iz razloga na strani Kupca robu treba isporučiti više puta ili na način drugačiji od načina navedenog u Narudžbenici, Kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom dostavom robe ili troškove povezane s drugačijim načinom dostave.

6.4.   Po preuzimanju robe od dostavljača, Kupac je dužan ispitati da ambalaža robe nije oštećena (promijenjena) te odmah obavijestiti dostavljača ako se otkriju nedostaci. Ako se otkrije bilo kakva promijena na ambalaži koja ukazuje na neovlašteni postupak s pošiljkom, Kupac nije dužan prihvatiti pošiljku od dostavljača. Potpisivanjem dostavnice Kupac potvrđuje da pakiranje pošiljke koja sadrži robu nije oštećeno odnosno promijenjeno.

6.5.   Bilo koja druga prava i obveze stranaka vezana uz dostavu robe mogu biti regulirana posebnim uvjetima dostave izrađenim od strane Prodavatelja, ako ih Prodavatelj izradi.
7. Prava u slučaju nedostataka
7.1.   Prava i obveze stranaka u vezi s Prodavateljevom odgovornošću u slučaju neurednog ispunjenja i materijalnim nedostacima na stvari uređena su primjenjivim općim obvezujućim propisima (posebno odjeljcima 1914. do 1925., odjeljcima 2099. do 2117. i člancima 2161. do 2174. Građanskog zakonika).

7.2.   Prodavatelj odgovara Kupcu za sukladnost prodane robe s Ugovorom o kupoprodaji posebno za nepostojanje nedostataka na prodanoj robi. Sukladnost s Ugovorom o kupoprodaji podrazumijeva da prodana stvar ima kvalitete i svojstva koja su određena Ugovorom, opisana od strane Prodavatelja, proizvođača ili njihovih zastupnika ili koja su očekivana na temelju njihovih oglašavanja ili da ima kvalitete i svojstva upotrebe koja su uobičajena za stvar iste vrste, koje odgovaraju propisanim (zakonskim) zahtjevima, da je odgovarajuće količine, razine ili težine te da odgovara svrsi uporabe posebno označene od strane Prodavatelja ili za koju se stvar uobično koristi.

7.3.   Odredbe točke 7.2. ovih Uvjeta poslovanja neće se primjenjivati na robu koja se prodaje po sniženim cijenama zbog nedostatka zbog kojeg je određeno sniženje cijene, na istrošenost robe uzrokovanu uobičajenom uporabom u odnosu na robu koja je korištena, niti na nedostatak koji odgovara stupnju korištenja ili istrošenosti, a koji je stvar imala po prihvaćanju od strane Kupca, ili ako to proizlazi iz svojstva robe. U odnosu na Kupca-potrošača iz RH odredbe naznačene u prethodnoj točki 7.2. neće se primjenjivati na robu s nedostacima o kojima je potrošač bio posebno obaviješten i ako je isti to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora

7.4.   Ako se nedostatak pojavi u roku od šest mjeseci od preuzimanja, smatrat će se da je roba s nedostatkom bila već u trenutku preuzimanja, osim u odnosu na ugovore o kupoprodaji sklopljene s Kupcem-potrošačem iz RH nakon 01.01.2022. godine u kom slučaju će se smatrati da nedostatak postoji u trenutku preuzimanja ako se isti pojavi u roku godine dana od preuzimanja .

7.5.   Sva prava vezana uz neuredno ispunjenje Kupac ostvaruje od Prodavatelja na adresi njegova sjedišta u Thámova 289/13, Prag 8 ili preko e-maila na sluzebnicek@bonami.cz. Ako je moguće i ukoliko Kupcu to ne uzrokuje značajne poteškoće, Kupac je dužan, prilikom podnošenja prigovora, robu vratiti Prodavatelju, izravno na mjestu podnošenja prigovora, ili slanjem na sljedeću adresu: Bonami – complaints department, Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482 (DC1 hall), 252 61, Jeneč.

7.6.   Sva ostala prava i obveze stranaka povezane s Prodavateljevom odgovornošću za nedostatke regulirane su Prodavateljevim Postupkom podnošenja prigovora.
8. Ostala prava i obveze stranaka
8.1.   Kupac stječe pravo vlasništva na robi plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.

8.2.   Kupac prima na znanje da su softver i drugi dijelovi koje sadrži Web Shop sučelje (uključujući fotografije ponuđene robe) zaštićeni autorskim pravima. Kupac se obvezuje da neće provoditi bilo kakve aktivnosti koje bi mogle omogućiti Kupcu ili trećim stranama da ometaju ili koriste softver ili druge dijelove koje sadrži Web Shop sučelje na neovlašten način.

8.3.   Kupac nije ovlašten koristiti bilo kakve mehanizme, softver ili druge postupke koji bi mogli imati negativan utjecaj na rad Web Shop sučelja prilikom korištenja Web Shop sučelja. Web Shop sučelje može se koristiti samo u mjeri koja ne šteti pravima ostalih klijenata Prodavatelja i samo u skladu sa specifikacijama istog.

8.4.   Češka služba za trgovinsku inspekciju sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID društva: 000 20 869, web stranica: http://www.coi.cz, nadležna je za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz Ugovora o kupoprodaji.

8.5.   U skladu s člankom 1826. (1) (e) Građanskog zakonika odnosno člankom 12. stavkom 1. alineja 5. Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine br.173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19) obavještava se Kupca da u odnosu na Kupca Prodavatelj nije vezan bilo kojim kodeksima postupanjima.

8.6.   Kupac prima na znanje da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve pogreške uslijed intervencija trećih strana na Web stranici ili kao rezultat korištenja Web stranice u suprotnosti s njenim specifikacijama.

8.7.   Kupac ovime preuzima rizik nastanka promjena okolnosti u skladu s člankom 1765. (2) Građanskog zakonika, izuzev ako se radi o Kupcu potrošaču s boravištem u Republici Hrvatskoj, kada se ova odredba ne primjenjuje.
9. Zaštita osobnih podataka i komercijalnih komunikacija
9.1.   Zaštita osobnih podataka Kupca ili osobnih podataka bilo kojeg drugog korisnika Web stranice, uključujući uvjete za slanje komercijalnih komunikacija, uređena je pravilima za obradu osobnih podataka, koji su u trenutnoj punoj verziji dostupni ovdje.
10. Korištenje kolačića
10.1.   Web stranica koristi kolačiće. Ovdje su dostupna pravila za njihovu upotrebu i način na koji njihova uporaba može biti zabranjena.
11. Dostava
11.1.   Ako nije drugačije ugovoreno, bilo koja prepiska (korespondencija) povezana s Ugovorom o kupoprodaji mora se dostaviti drugoj strani u pisanom obliku, elektroničkom poštom, osobno ili preporučenom poštom putem davatelja poštanskih usluga (koju odabire pošiljatelj). Dostava Kupcu vrši se na e-mail adresu navedenu u njegovom Korisničkom računu.
12. Bodovi
12.1.   Bonami bodovi djeluju kao novac. 1 bod = 1 EUR. Bodovi se ne mogu ovršiti niti se može zahtijevati njihovo unovčavanje. Ako se bodovi primjenjuju za kupnju robe te naknadno dođe do raskida Ugovora o kupoprodaji u propisanom roku, Kupac nema pravo na povrat iznosa plaćenog u bodovima.

12.2.   Detaljna pravila i ograničenja koja se odnose na bodove dostupna su u pravilima o bodovima.
13. Završne odredbe
12.1.   Svi sporovi mogu se riješiti i mirnim putem. U ovom slučaju, Kupac se može obratiti tijelu specijaliziranom za izvansudsko rješavanje sporova, na primjer Češkoj službi za trgovinsku inspekciju ili riješiti spor on-line putem posebne ORS platforme dostupne na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prije pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora, Prodavatelj preporučuje da Kupac za rješavanje nastale situacije koristi podatke za kontaktiranje društva Bonami.

12.2.   Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovinske dozvole. Djelatnosti Prodavatelja ne podliježu nijednom drugom postupku izdavanja dozvole. Nadležni Ured za trgovinske dozvole obavlja inspekcijski nadzor kao dio svoje nadležnosti.

13.3.   Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta poslovanja je ili postane nevaljana ili nevažeća, umjesto nevaljanih odredbi primjenjuje se odredba čije je značenje je najbliže nevaljanoj odredbi. Nevaljanost jedne odredbe neće dovoditi u pitanje valjanost drugih odredbi. Sve izmjene i dopune Ugovora o kupoprodaji ili Uvjeta poslovanja moraju biti sačinjeni u pisanom obliku.

13.4.   Ugovor o kupoprodaji, uključujući Uvjete poslovanja, Prodavatelj pohranjuje u elektroničkom obliku. Potvrdu o sklopljenom Ugovoru o kupoprodaji Prodavatelj dostavlja Kupcu sukladno članku 3.6. ovih Uvjeta poslovanja.

13.5.   Podaci za kontakt Prodavatelja: adresa za dostavu - BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Prag 8, e-mail adresa: narudzbe@bonami.hr. Dodatne pojedinosti o kontaktu potražite na www.bonami.hr.

Prag, 20. studenog 2019